<h2>
	Overvåking og instrumentering av dammer</h2>
<p>
	Det er krav til instrumentering av dammer avhengig av damklasse, damtype og regelverk. Vi tilbyr periodisk og kontinuerlig måling av sprekker, deformasjoner, setninger, lekkasje, temperatur, poretrykk, vannstand etc.</p>
 | <h2>
	Monitoring and instrumentation of dams</h2>
<p>
	There are requirements for instrumentation of dams depending on dam types and regulations. We provide periodic and continuous measurement of the cracks, deformation, settlements, leakage, temperature, pore pressure, water levels etc.</p>
<h2>
	Instrumentering av bruer og konstruksjoner</h2>
<p>
	Sensorer og instrumenter for å overvåke og verifisere responser. Det er aktuellt under bygging for å verifisere beregninger, videre i driftfasen, samt for å overvåke eldre bruer og konstruksjoner. </p>
<p>
	<br />
	 </p>
 | <h2>
	Instrumentation of bridges and structures</h2>
<p>
	Sensors and instruments can be used to verify the responses and how it behaves in relation to design. The sensors can be used further in the operational phase and aslo to monitoring of existing bridges. </p>
<h2>
	E6 Møllenberg - overvåking i ny tunnel</h2>
<p>
	Automatisk målesystem for å overvåke deformasjoner over tunnelen hvor det er lite overdekning. Det er boret og montert inn målesensorer 20 meter inn i fjellet i overgangen fra løsmasse til berg.<br />
	 </p>
 | <h2>
	E6 Møllenberg, Trondheim - Tunnel monitoring</h2>
<p>
	Automatic monitoring of deformations and stability above the new tunnel during construction. Sensors is mounted in horizontal boreholes 20 meters into the mountain in the transition from soil to rock.</p>
<h2>
	Se vår nyeste animasjon av automatisk monitorering!</h2>
<p>
	Animasjonsvideo av Cautus Geo overvåkingsløsning med 3D borehullsinstrument for monitorering av stabilitet i bakken ved gravearbeider. Når bevegelsene er kritiske blir dette fanget opp av Cautus Web i sanntid.</p>
 | <h2>
	Watch our latest animation of automatic monitoring</h2>
<p>
	Animation of ground stability monitoring from Cautus Geo with a 3D borehole system during excavations. When movements are critical the system will give an early warning.</p>
<h2>
	Åkneset - integrert overvåking.</h2>
<p>
	Det ustabile området er ca 600 meter bredt og 1000 meter langt. Et eventuelt skred vil medføre en tsunami i Storfjorden, Geirangerfjorden og Tafjorden. Mange sensortyper integreres i Cautus Web.</p>
 | <h2>
	Åkneset - integrated monitoring.</h2>
<p>
	The unstable massive is about 600 meters wide and 1000 meters long. An avalanche will cause a tsunami in Storfjord, the Geirangerfjord and Tafjord. Many types of sensors are integrated in Cautus Web.</p>
<h2>
	Steganeset - overvåking av fjellblokk langs veg</h2>
<p>
	Montering av CX1 tilt/akselerometer og strekkstag. Kontinuerlig overvåking og varsling i sanntid.<br />
	Internett og strøm er utfordringer som lar seg løse.</p>
 | <h2>
	Steganeset - monitoring of rock overhang along the road</h2>
<p>
	Mounting the CX1 tilt / accelerometer and extensometer. Continous monitoring and alert in real time. Internet and electricity is the challenge to be solved.</p>
<h2>
	Kontinuerlig overvåking av nivå og vannstand!</h2>
<p>
	Løsninger for å overvåke nivå på dammer, tjern, elver, brønner, grunnvann etc. , basert på trykkceller, ultralyd etc. Felles for våre løsninger er lavt strømforbruk og integrert kommunikasjon.</p>
 | <h2>
	Water level monitoring </h2>
<p>
	Solutions to level monitoring of dams, lakes, wells, groundwater, etc., based on pressure cell, ultrasound, etc. Low power and integrated communications is typical for our solutions.</p>
<h2>
	Jettan og Indre Nordneset i Lyngen - GNSS overvåking.</h2>
<p>
	Flere millioner kubikkmeter fjellmasse overvåkes av et nettverk bestående av 18 GNSS (GPS/GLONASS) enheter. Et av verdens største GNSS/GPS nettverk for overvåking av fjellskred. </p>
 | <h2>
	Jettan and Indre Nordneset in Lyngen - GNSS monitoring.</h2>
<p>
	Several million cubic meters of rock mass monitored by a network consisting of 18 GNSS (GPS / GLONASS) units. One of the world's largest GNSS/GPS network for monitoring landslides.</p>
<h2>
	Mannen i Romsdalen - ustabilt fjellparti overvåkes.</h2>
<p>
	Leveransen består av Cautus Laser, kamerasystem og et nettverk av GNSS(GPS) for kontinuerlig overvåking av det ustabile området. Dataene samles i Cautus Web i sanntid for varsling av hendelser.</p>
 | <h2>
	Mannen in Romsdalen - unstable rock mass monitored.</h2>
<p>
	The delivery consists of Cautus laser, camera system and a network of GNSS (GPS) for continuous monitoring of the unstable area. The data are collected in Cautus Web for real time notification of events.</p>
<h2>
	Overvåke stabilitet og deformasjon langs jernbanetrase</h2>
<p>
	Her legges SAAF (ShapeAccelArrayField) målekabel bestånde av rekke med sensorer for å overvåke setninger og deformasjoner langs en utsatt del av traseen.</p>
 | <h2>
	Monitor stability and deformation along the railway route</h2>
<p>
	Here the SAAF (ShapeAccelArrayField) rope-like array of sensors to monitor stability and deformation along an exposed part of the route.</p>

Overvåking og instrumentering av dammer

Det er krav til instrumentering av dammer avhengig av damklasse, damtype og regelverk. Vi tilbyr periodisk og kontinuerlig måling av sprekker, deformasjoner, setninger, lekkasje, temperatur, poretrykk, vannstand etc.

Les mer

Instrumentering av bruer og konstruksjoner

Sensorer og instrumenter for å overvåke og verifisere responser. Det er aktuellt under bygging for å verifisere beregninger, videre i driftfasen, samt for å overvåke eldre bruer og konstruksjoner. 


 

Les mer

E6 Møllenberg - overvåking i ny tunnel

Automatisk målesystem for å overvåke deformasjoner over tunnelen hvor det er lite overdekning. Det er boret og montert inn målesensorer 20 meter inn i fjellet i overgangen fra løsmasse til berg.
 

Les mer

Se vår nyeste animasjon av automatisk monitorering!

Animasjonsvideo av Cautus Geo overvåkingsløsning med 3D borehullsinstrument for monitorering av stabilitet i bakken ved gravearbeider. Når bevegelsene er kritiske blir dette fanget opp av Cautus Web i sanntid.

Åkneset - integrert overvåking.

Det ustabile området er ca 600 meter bredt og 1000 meter langt. Et eventuelt skred vil medføre en tsunami i Storfjorden, Geirangerfjorden og Tafjorden. Mange sensortyper integreres i Cautus Web.

Les mer

Steganeset - overvåking av fjellblokk langs veg

Montering av CX1 tilt/akselerometer og strekkstag. Kontinuerlig overvåking og varsling i sanntid.
Internett og strøm er utfordringer som lar seg løse.

Les mer

Kontinuerlig overvåking av nivå og vannstand!

Løsninger for å overvåke nivå på dammer, tjern, elver, brønner, grunnvann etc. , basert på trykkceller, ultralyd etc. Felles for våre løsninger er lavt strømforbruk og integrert kommunikasjon.

Les mer

Jettan og Indre Nordneset i Lyngen - GNSS overvåking.

Flere millioner kubikkmeter fjellmasse overvåkes av et nettverk bestående av 18 GNSS (GPS/GLONASS) enheter. Et av verdens største GNSS/GPS nettverk for overvåking av fjellskred. 

Les mer

Mannen i Romsdalen - ustabilt fjellparti overvåkes.

Leveransen består av Cautus Laser, kamerasystem og et nettverk av GNSS(GPS) for kontinuerlig overvåking av det ustabile området. Dataene samles i Cautus Web i sanntid for varsling av hendelser.

Les mer

Overvåke stabilitet og deformasjon langs jernbanetrase

Her legges SAAF (ShapeAccelArrayField) målekabel bestånde av rekke med sensorer for å overvåke setninger og deformasjoner langs en utsatt del av traseen.

Les mer
Geomonitorering

Cautus Geo AS har spesialisert seg på løsninger innenfor geomonitorering; automatisk overvåking av stabilitet, deformasjon og miljø.

Vi har som mål å være en ledende og utviklende aktør innen effektive og sikre løsninger for kontinuerlige overvåkingsløsninger for land, vann og utsatte konstruksjoner.

Viktig del av konseptet er å koble årsaksfaktorer og hendelser sammen for felles analyse og varsling i sanntid i Cautus Web. Ved å kombinere flere type sensorer i en integrert løsning kan man skille unaturlige hendelser fra normale trender.

Les mer
Hva gjør vi?
 • Målinger og analyser
  I en tidlig fase av et objekt er det ofte naturlig å gjøre enklere eller mer regionale målinger og analsyer. Dette er ofte periodiske målinger som vil være viktig i en eventuell design av automatiske løsninger. Les mer
 • Instrumentering og overvåking
  Ved kontinuerlig overvåking av et objekt vil vi kunne bidra med design og valg av ulike type instrumenter ut i fra type prosjekt, målekriterier, og behov brukeren har. Les mer
 • Drift og varsling
  Når alle systemer er etablert går normalt prosjektet over i en drift og vedlikeholdsfase. Cautus Geo vil kunne sørge for at alle målesystemer i felt fungerer som de skal og at data fra de ulike systemene er så gode som mulig. Les mer
 • Salg av sensorer
  Cautus Geo AS leverer geotekniske sensorer som er testet ut i pilotprosjekter til bruk innenfor mange segmenter hvor kunden selv tar hånd om installasjon og eventuelt drift. Les mer
 • Programvareutvikling
  Vi utvikler vår egen webløsning, Cautus Web, som tar inn alle aktuelle sensortyoer. Cautus Geo har også vært med på å utvikle web-modulen til et av verdens største firmaer innenfor posisjoneringsutstyr, Trimble. Les mer
 • FoU
  Vi er med i forskningsprosjekter for å utvikle bruk av nye teknologier på en ny og bedre måte. Les mer
Siste nytt